Studij glume i medija

ZVANJE: Sveučilišni/a prvostupnik/ca glume i medija
OPTEREĆENJA: 180 ECTSa, 3 godine
Natrag

Opis programa

Prijediplomski sveučilišni studij Gluma i mediji traje šest semestara, a njegovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova. Studijski program traje tri godine, a izvodi se kao redoviti studij. Predmeti Gluma, Glas, Glumac i koreografija, Uvod u medije, Tekst u različitim medijima, Estetika, Povijest glazbe, Primijenjena glazba, Povijest drame i kazališta, Uvod u dramaturgiju, Uvod u filmski jezik, Umjetnost i moral, Glumac kao glazbenik, Filmska gluma, Laboratorij režije, TV, radio i internet, Obilježja kulturnog sustava čine osnovnu strukturu studija te sadržaje kojima se vežu praktična nastava i teorijske discipline.

Načelo izbornosti ostvaruje se na svim semestrima, a posebno je vidljivo na završnoj godini studija. Uz listu izbornih predmeta ponuđenih na samom studiju pruža se i mogućnost pohađanja kolegija communis ostalih sastavnica Sveučilišta u Rijeci čime se dodatno osnažuje personaliziranje studija.

Kao jednu od posebnosti studija valja naglasiti primjenu svjetski poznate kinesensične metode Arthura Lessaca u pristupu rada na tijelu i glasu. Riječ je o metodi korištenja glasa i tijela koja pospješuje sinesteziju, fleksibilnost i melodičnost glasa. Neki od najvećih svjetskih glumaca primjenjuju upravo tu metodu u svojem svakodnevnom radu. Nastava na kolegijima Glas održava se na hrvatskom i engleskom jeziku.

Završetkom Studija polaznici stječu akademski naziv Sveučilišni prvostupnik odnosno Prvostupnica glume i medija.
Studenti uče kako analizirati i razumjeti izvedbe unutar usvojenih znanja o povijesnim i aktualnim kontekstima; iscrpno se upoznaju s ključnim izvedbenim metodama; uče kako povezati tjelesne, govorne i glazbene vještine u integriranu cjelinu; stječu praktična znanja iz područja dramaturgije i razumiju njihovu primjenu; razvijaju sposobnost samostalne interpretacije suvremene produkcije; upoznaju se s osnovnim pojmovima, povijesnim razvojem i dinamikom medijskih i umjetničkih djelatnosti te uče kako prepoznati i predvidjeti tendencije razvoja.
Nakon završetka preddiplomskog studija moguć je nastavak studija na diplomskom studiju Gluma u trajanju od dvije godine.

Studij gluma i mediji iznosi 180 ECTSa, a traje 3 godine (6 semestra).

Ishodi učenja

 • aktivno sudjelovanje u postojećim oblicima umjetničkog i medijskog djelovanja
 • poznavanje suvremenih trendova u medijima, kulturi i umjetnosti
 • opisivanje, uočavanje i analiziranje fenomena u ovom specifičnom području
 • izrada i definiranje projekata
 • osmišljavanje i kreiranje novih modela umjetničke suradnje
 • samostalno i odgovorno umjetničko djelovanje
 • provođenje istraživanja na području umjetnosti i medija
 • prepoznavanje promjena i tendencija u razvoju umjetnosti i medija
 • analiziranje i razumijevanje povijesnog konteksta izvedbenih umjetnosti
 • poznavanje i razumijevanje ključnih izvedbenih metoda
 • povezivanje tjelesnih, govornih i glazbenih vještina u integriranu cjelinu
 • praktična znanja iz područja dramaturgije i njihova primjena
 • poznavanje i sposobnost samostalne interpretacije suvremene produkcije;
 • razlikovanje, uspoređivanje i analiza različitih pristupa u istraživanju, poučavanju i izvedbi
 • tumačenje i interpretacija djela izvedbenih umjetnosti kroz praktično-teorijsku analizu, kritičko promišljanje
 • kritičko i selektivno promišljanje usvojenih teorija s praktičnim iskustvom
 • konstruktivan i senzibilan odgovor na rad drugih te prilagodljivost i fleksibilnost tijekom rada na predstavi
 • sposobnost samostalnog djelovanja, kao i timskog rada i suradnje u okvirima profesije

Cjeloviti dokument studija

Kontakti

Dekanat

dekanat@apuri.uniri.hr

Studentska služba

studentska@apuri.uniri.hr

Gluma i mediji

gluma@apuri.uniri.hr