Sofija Vrcelj

Područje njezinog interesa je školska, komparativna i feministička pedagogija. Na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, na kojemu je u trajnom zvanju redovite profesorice, realizira nastavu na preddiplomskom i diplomskom jednopredmetnom studiju Pedagogije. Bila je članica Matičnog odbora za polja pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije u dva mandata od čega je u jednom mandatu bila potpredsjednica. Dobitnica je godišnje nagrade Ivan Filipović iz područja znanstvenog i stručnog rada za 2010. godinu. Objavila je značajan broj radova i sudjelovala na mnogobrojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Članica je Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske od 2014. godine.

Diplomirala je 1986. godine na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Na istom je fakultetu 1989. magistrirala, te doktorirala 1994. godine s doktorskim radom pod nazivom ‘Pedagoški aspekti kontinuiteta školskog uspjeha’, stekavši akademski stupanj doktora društveno-humanističkih i teoloških znanosti, u polju pedagogije.

Nositeljica je kolegija Opća pedagogija na preddiplomskom studiju Likovne pedagogije.

Katedra:
Stručni predmeti
Studij/i:
LP
Email:
svrcelj@ffri.uniri.hr