Zovko Anita

Redovita je profesorica u trajnom zvanju na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, predstojnica je Katedre za andragogiju i dugogodišnja vanjska suradnica na Sveučilištu u Mostaru. Članica je Hrvatskog pedagoškog društva, Hrvatskog andragoškog društva, te ISCAE – International Society for Comparative Adult Education.

Do sada je sudjelovala na šest znanstvenih projekata koje je financiralo Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske, a trenutno je voditeljica istraživačkog projekta na Sveučilištu u Rijeci, koji se bavi problematikom obrazovanja odraslih u Hrvatskoj.

Publicirala je sedam knjiga, od kojih jednu na njemačkom jeziku kod međunarodno priznatog izdavača Petera Langa. Izdala je oko stotinjak znanstvenih i stručnih radova na hrvatskom, engleskom, njemačkom, poljskom, mađarskom, rumunjskom, bugarskom i slovenskom jeziku. Aktivno je sudjelovala na znanstvenim i stručnim skupovima, kongresima i konferencijama u zemlji i inozemstvu.

Magistrirala je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci 1989., gdje je i doktorirala 1994. godine.

Nositeljica je kolegija Didaktika I na preddiplomskom studiju Likovne pedagogije.

Katedra:
Stručni predmeti
Studij/i:
LP
Email:
anita.zovko@uniri.hr